Polityka opinii

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Spikstudio Emilia Szabłowska z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Mariana Kołodzieja 46/39, NIP 5691869618, REGON 521881247 zamieszczanych w Serwisie, Wizytówce Google oraz w mediach społecznościowych Właściciela Serwisu.

Definicje

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Media społecznościowe – konta lub profile prowadzone w mediach społecznościowych, w tym:

Instagram – konto w portalu Instagram pod nazwą “Spikstudio” dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/spikstudio/;

Facebook – strona internetowa w portalu Facebook pod nazwą “Spikstudio” dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/spikstudio;

Wizytówka Google – strona internetowa w serwisie Google Moja Firma pod nazwą “Spikstudio Emilia Szabłowska” dostępna pod adresem: https://maps.app.goo.gl/pcqYQhzFA27115Ae8

Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie, w Wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu.

Polityka opinii – niniejszy dokument.

Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Emilię Szabłowską dostępny pod adresem https://spikstudio.pl i jego podstronach

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.).

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google lub Media społecznościowe.

Właściciel Serwisu – Emilia Szabłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Spikstudio Emilia Szabłowska z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Mariana Kołodzieja 46/39, NIP 5691869618, REGON 521881247

Zasady publikowania opinii

Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych Opinii o Produktach. W Serwisie, Wizytówce Google oraz Mediach Społecznościowych publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Opinie pochodzą w szczególności od:

 • klientów, którzy dokonali zakupu Produktu;
 • osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie;
 • osób, które korzystały z Produktu;
 • osób, które otrzymały produkt na podstawie umowy barteru;
 • osób, które otrzymały produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Właściciel Serwisu zapewnia, aby publikowane w Serwisie, w Wizytówce Google oraz w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od Właściciela Serwisu.

Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu.

Procedura weryfikacji opinii w serwisie

Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie lub w prowadzonym sklepie internetowym.

Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom samodzielne pozostawienie Opinii za formularza ‘Ankieta satysfakcji’.

Wszystkie Opinie publikowane w Serwisie weryfikowane są pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją.

Weryfikacja Opinii polega na zweryfikowaniu czy Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

Właściciel Serwisu podejmuje następujące działania w celu weryfikacji Opinii:

 • weryfikacja danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt na podstawie zawartej z Właścicielem Serwisu umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach Właściciela Serwisu, którzy mogli mieć dostęp do Produktu i go używać.

Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali, że Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu publikuje Opinię na warunkach określonych w Polityce Opinii.

Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu będzie posiadał dalsze wątpliwości, Właściciel Serwisu zwróci się do Konsumenta, który przesłał Właścicielowi Serwisu Opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił. 

Publikacji w Serwisie podlegają wyłącznie Opinie, które zostały wydane przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

Właściciel Serwisu może samodzielnie publikować Opinie, które otrzyma od klientów na stronie głównej Właściciel Serwisu lub w prowadzonym w Serwisie siebie sklepie internetowym.

Procedura weryfikacji opinii w wizytówce Google

Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii w Wizytówce Google zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.

Serwis Google nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili Produkt lub z niego skorzystali, który recenzują lub polecają w Wizytówce Google.

Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie w Wizytówce Google. 

Wszystkie Opinie publikowane w Wizytówce Google są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych w Wizytówce Google.

Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 6.4 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii,  w tym kontaktuje się z właścicielem Serwisu Google z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w Serwisie funkcjonalności “Zgłoś naruszenie zasad”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

Publikacja, modyfikacja, usuwanie opinii

Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane.

Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania, w całości lub w części, poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu w sytuacji, gdy Opinia:

 • jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
 • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
 • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów;
 • zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
 • zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki,
 • zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
 • wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
 • wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
 • dotyczy wycofanego Produktu.

Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: emilia@spikstudio.pl

Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia informacji zwrotnej.

Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub pisemnie – na adres wskazany w korespondencji tradycyjnej

Odpowiedzialność

Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Konsumentów, w tym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.

Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć, wartości osób trzecich.

Postanowienia Końcowe

Właściciel Serwisu dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc Polityka Opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.

Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.