Regulamin Newslettera

Regulamin newslettera

Informacje o serwisie

 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.spikstudio.pl jest Spikstudio Emilia Szabłowska z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Mariana Kołodzieja 46/39, NIP 5691869618, REGON 521881247. 
 2. Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

Warunki techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do newslettera

 1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać Płatności danymi lub uiścić opłatę. 

Usługa newsletter

 1. Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub zignorowanie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się”. 
 • w formie elektronicznej: emilia@spikstudio.pl
 1. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 

Dostarczanie treści cyfrowych

 1. Użytkownik może otrzymać dostęp do treści cyfrowych:
  • nieodpłatnie poprzez zapis do Newslettera i przekazanie adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub
  • odpłatnie bez konieczności zapisu do Newslettera, kontaktując się z Właścicielem Serwisu: emilia@spikstudio.pl. 

Reklamacje

 1. Użytkownik serwisu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową. 
 2. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 
 3. Reklamację można składać e-mailowo na adres: emilia@spikstudio.pl lub  pisemnie na adres: Spikstudio Emilia Szabłowska ,Gdańsk (80-180) ul. Mariana Kołodzieja 46/39.

Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest
  możliwe poprzez zwrócenie się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. 
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
  •  powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Właścicielu Serwisu również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Właściciela Serwisu. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.